Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Testtől Lélekig Kft.
2023. július

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Testtől Lélekig Kft. (székhelye: 1067 Budapest, Eötvös utca 51. 4. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01 09 396767  adószáma: 24887315-2-42) ismertesse Önnel a budalaszlo.hu weboldala működtetésével, egyes programjaival, konzultációkkal, egyéb szolgáltatásaival és a hírlevelek küldésével kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR)) előírásainak és a hatályos Magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

A weboldala működéséhez, a szolgáltatások nyújtásához és a hírlevelek küldéséhez tapadó adatkezelések tekintetében a Testtől Lélekig Kft. adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelő elérhetősége: info@budalaszlo.hu.

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

 1. A  egyéni konzultációra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel

Adatkezelő egyéni konzultációra, kapcsoaltfelvételre való jelentkezés lehetőségét biztosítja a www..hu weboldalon keresztül az érdeklődők számára. (adatkezelés célja)

Az adatkezelési cél elérése érdekében Adatkezelő az Ön következő adatait használja fel:

 1. egyéni konzultációra való jelentkezéskor a felhasználó által megadott adatok: név, e-mail, megszólítás, telefonszám, személyes üzenet;
 2. egyéni konzultáció: név, lakcím, számlázási adatok, fizetés módja; 
 3. egyéb, felhasználó által a weboldalon keresztül (kapcsolat menü) vagy egyéb módon (pl. e-mailben) megadott adatok: név, e-mail, megszólítás, személyes üzenet.

 Az 1. és a 3. pontban megjelölt adatkörök esetében az adatkezelés az Ön hozzájárulásán (Rendelet 6. § 1) a) pont) alapul, amelyet a jelentkezéskor, kapcsolatfelvételkor adott meg. Az egyéni konzultációra való jelentkezéshez (1. pont) kapcsolódó adatait a konzultáció évének végén töröljük, míg a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat az Ön kérésének, megkeresésének elintézést követő év végén töröljük..

 

Az adózási előírásokhoz kapcsolódó adatokat (2. pont) a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján az egyéni konzultáció végét követő 8. év végéig tároljuk. 

Az Ön véleményét Adatkezelő anonim módon (kizárólag az Ön keresztnevének feltüntetésével) teszi közzé weboldalán, így az nem minősül személyes adat kezelésének. 

Amennyiben adatait nem adja meg, a jelentkezést, részvételt, konzultációt, kapcsolatfelvételt nem tudjuk az Ön számára nyújtani. A jelentkezéshez kapcsolódó adatokat kizárólag akkor továbbítjuk az adott program, szolgáltatás lebonyolításába bevont más szolgáltató számára (pl. szálláshely) számára, ha ez feltétlenül szükséges.

 

 1. Hírlevél feliratkozás és hírlevelek küldése

Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy magánszemély érdeklők feliratkozzanak hírlevelére a „Feliratkozom a hírlevélre” funkció igénybevételével. A feliratkozási lehetőség minden esetben tartalmaz tájékoztatást az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről.

Az Adatkezelő által az Ön számára biztosított hírlevelek hasznos, érdekes, értékes információkat, programajánlókat tartalmaznak. A hírlevelek tartalmának személyre szóló célzása nem történik. A hírlevelek kiküldése érdekében adatkezelő kizárólag a jogszabály (Reklám törvény 6. §) által előírt adatokat kezeli: név, e-mail cím, feliratkozás időpontja.

Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy hírlevelünket eljuttassuk az Ön részére. Adatkezelő más adatkezelő részére a kezelt adatokat nem adja át.

Az adatkezelés az Ön által önkéntesen megadott hozzájáruláson alapul (az adatkezelés jogalapja), amely feljogosít minket arra, hogy hírleveleket küldjünk. Hozzájárulásának visszavonása vagy a hírlevélben rendelkezésre álló lemondás funkció használata esetén adatait haladéktalanul töröljük (adatkezelés tartama).

 1. júniusában és azt követően kétévente felülvizsgáljuk adataink pontosságát és az inaktívvá vált (pl. egyetlen hírlevelünket sem nyitotta meg) vagy nem működő (hírlevelek visszapattannak) e-mail címeket – lemondás hiányában is – töröljük. 
 2. A budalaszlo.hu weboldalon működő webshopban történő vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

A weboldalon működő webshopban történő vásárlásának teljesítése érdekében használjuk el az Ön adatait. (adatkezelés célja) A vásárláskor Ön szerződést köt velünk az ÁSZF-ünk elfogadásával, amelyben vállaljuk, hogy a vásárlás teljesítése érdekében eljárunk és a vásárlás során megadott adatokat kizárólag a vásárlás lebonyolítása érdekében használjuk fel.

 

A vásárlás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az alábbi adatait kezeljük:

 1. Ön megrendeléskor megadott személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám),
 2. a vásárlás során a vásárolni kívánt termékre vonatkozó azonosító adatok,
 3. megrendelés azonosítója, dátuma,
 4. a számlázással kapcsolatban megadott adatok,
 5. kedvezményre vonatkozó adatok,
 6. a fizetés módjával kapcsolatban megadott adatok
 7. szállítással kapcsolatban megadott adatok,
 8. egyéb, Ön által megadott információk,
 9. szavatossági igények teljesítése, reklamáció kezelés.

A fenti adatokat a szolgáltatás nyújtásának részleteit tartalmazó szerződés (Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF) megkötése és az abban foglaltak teljesítése érdekében kezeljük a Rendelet 6. § 1) b) pontja alapján. A szerződés megkötése az ÁSZF-nek a vásárlás folyamatban Ön által tett elfogadásával történik. Ha adatait nem adja meg, vagy nem megfelelően adja meg, a vásárlás folyamatát, vagy a vásárlás teljesítését nem tudjuk az Ön számára biztosítani.

Az adózási előírásokhoz kapcsolódó adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§ (1)-(2) bekezdései alapján a vásárlás teljesítését követő 8. év végéig tároljuk. A szavatossági igényeinek érvényesítésekor adatait az ÁSZF teljesítése érdekében (Rendelet 6. § 1) b) pontja alapján) és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak (pl. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet) megfelelés miatt kezeljük a Rendelet 6. § 1) c) pontja alapján. Ha reklamációja nem tartozik a szavatosságok körébe, adatát az ügy lezárását követő 30 nappal töröljük.

Amennyiben fizetéskor kártyás fizetést választ, a fizetési szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó partnerünk, OTP Mobil Kft. (Simple Pay) számára a név, e-mail cím, telefonszám adatok átadásra kerülnek a fizetési szolgáltatás biztonságának elősegítése érdekében. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

 1. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

Számunkra fontos az Ön személyes és üzleti adatainak biztonsága. Ennek érdekében az Adatkezelő által folytatott adatkezelések során adatokat csak titkosított csatornán keresztül kér be Öntől, minden adatforgalom és kommunikáció titkosított csatornán keresztül történik. Az átadott adatokat Adatkezelő a megfelelő biztonsági intézkedések betartása mellett tárolja, így gondoskodva arról, hogy esetleges biztonsági incidens kockázatát a minimálisra legyen. Csak olyan adat bekérése történik, ami ahhoz kell, hogy az adatkezelési célokat Adatkezelő megvalósíthassa.

Adatkezelő a kezelt adatokat szerződéses adatfeldolgozó partnerei, a Netlight Consulting Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Kft. (székhely: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/B 1. em. 9.) által biztosított informatikai rendszerben, a Tárhely.Eu Kft. (székhely: Budapest, 1097, Könyves Kálmán krt 12-14) által biztosított tárhelyen tárolja az Európai Unióban. Általános rendszertámogató működési tanácsadást Kanyó Gábor Ev. (6000 Kecskemét Horog utca 2.) szerződéses partnerünk nyújt.

A programokra jelentkezés és hírlevél küldés során az Active Campaign szolgáltatást működtető JN Projects Inc. (USA, Delaware) adatfeldolgozóként támogatja Adatkezelőt, az adatok tárolása az Európai Unión kívül történik.

 1. Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az info@budalaszlo.hu email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján – a jogszabályban megjelölt keretek között:

 1. hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
 2. tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
 3. bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))
 4. kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
 5. kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha
  1. a személyes adatokra már nincs szükség a 1. és 2. pontokban megjelölt célokból (szakmai anyagok rendelkezésre bocsátása, hírlevelek küldése);
  2. Ön visszavonja a hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. Ön tiltakozik a hírlevelek küldése ellen;
  4. adatai kezelése jogellenesen történt;

Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 1. bizonyos esetekben kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk);
 2. kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
 3. tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők (21. cikk (2)-(3));
 4. tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1055, Budapest, Falk Miksa u. 9-11., ügyfelszolgalat@naih.hu)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén – azonosítást követően – legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.

 

 

 

© budalaszlo.hu

Minden jog fenntartva. Copyright©2020. All Rights Reserved.

X

Elfelejtetted a jelszavadat?

Csatlakozz hozzánk!